Účet na Ukrajinu

SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Dnešný verš

Nech spŕchne ako dážď moje naučenie, nech moja reč padá ako rosa, ako tichý dážď na zeleň, ako lejaky na pažiť.

Deuteronomium 32:2

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pomoc v hmotnej núdzi

Cirkev bratská

Logo CB

Cirkev bratská, ako súčasť Kristovej Cirkvi je zväzok samostatných zborov v Slovenskej republike, ktoré sa dobrovoľne zaviazali žiť v jednomyseľnosti viery, v službe Bohu a ľuďom a v bratskom spolunažívaní podľa príkladu novozákonnej cirkvi. Za jediné meradlo a autoritu svojej viery i spôsobu života považuje Sväté Písmo ako Božie Slovo. Hlási sa k starokresťanským (apoštoloské vyznanie viery tzv. „Krédo“) a reformovaným vyznaniam viery, k odkazu Jednoty bratskej a k zásadám evanjelikálneho hnutia. Ježiša Krista prijíma osobne, ako jediného Božieho Syna, ktorý sa svojou zástupnou obeťou na kríži a vzkriesením stal osobným Spasiteľom, Hlavou Cirkvi a celého sveta.

Cirkev bratská chce slúžiť ľuďom tak, že chce byť zrozumiteľným vyjadrením Božej trojjedinosti, pozývať k osobnej viere, rastu jednotlivcov v spoločenstve zboru a vnášať hodnoty evanjelia do všetkých oblastí života spoločnosti. Svoje poslanie vykonáva skrze aktivity miestnych zborov, prostredníctvom Diakonického združenia Betánia, celoslovenským mládežníckym spevokolom Eben – Ezer a pod.

súvisiace odkazy:

Aktualizované: 6. 2. 2018

© Copyright 2023 cbmi.sk